• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Thermokinetic parameters of melt processing and structure formation of cast steel

Metalozn. obrobka met., 2019, Tom 91, No 4, сс. 9-18
https://doi.org/10.15407/mom2018.04.009

S.Ye. Kondratyuk, Doctor of Technical Science, Professor
Z.V. Parkhomchuk, Candidate of Technical Science (Ph.D.),
V.I. Veis

Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine, Kyiv

UDC 669.18-412:621.746
Download: PDF

Summary

The processes of formation of nuclei and structure formation of steel are considered depending on the thermokinetic parameters of melt processing at different overheatings over the liquidus, isothermal processing during the pre-crystallization period and cooling rate during crystallization.

References

1. Efimov V.A. Razlivka y krystallyzatsyia stali (Casting and crystallization of steel), Moskva. : Metallurhyia, 1976, 556 p [in Russian].
2. Flemynhs M. Protsessy zatverdevanyia (Solidification processes), Moskva. : Metallurhyia, 1977, 424 p [in Russian].
3. Kumanyn Y.B.,  Lyteinoe proyzvodstvo, 1983, No 3, pp. 2 – 5 [in Russian].
4. Kondratiuk S.E., Sokyrko L.A. KLYT-tekhnolohyia – rezerv povyshenyia svoistv stalei (KLIT-technology is a reserve for improving steel properties), Kyev: Obshchestvo «Znanye» USSR, 1989, 19 р. [in Russian].
5. Lakenykht F., Sharf H., Zebrovsky D., Shalymov A., Metallurhyia, 2010, No 10, pp. 36 – 43 [in Russian].
6. Kondratiuk S.Ie., Parkhomchuk Zh.V., Stoianova E.N., Shchehlov V.M. Spadkove modyfikuvannia stali (Hereditary modification of steel), Kyiv : Kravchenko Ya.O., 2018, 129 р. [in Ukraine].
7. Tiahunov H.V., Lyteinoe proyzvodstvo,  1988, No 2, pp. 8 – 9 [in Russian].
8. Havrylyn Y.V. Plavlenye y krystallizatsyia metallov y splavov (Melting and crystallization of metals and alloys), Vladimir: VlHU, 2000, 255 p. [in Russian].
9. Nikitin V.I., Nikitin K.V. Nasledstvennost v lityh splavah (Heredity in cast alloys), Moskva: Mashinostroenie, 2005, 510 p. [in Russian].
10. Kondratiuk S.Ie. Strukturoutvorennia, spadkovist i vlastyvosti lytoi stali (Structure formation, heredity and properties of cast steel), Kyiv: Naukova dumka, 2010, 175 p. [in Russian].
11. Hall E.O., Physical Society of London Proceedings, 1951, 64 B, Р. 747 – 753 [in English].

https://doi.org/10.1088/0370-1301/64/9/303
12. N.J. Petch // J. Iron Steel Inst.,1953, V. 174, No 1. pp. 25 – 28 [in English].
13. Honeycombe R.W. K., Solid mech. Arch., 1976, No 1, pp. 27 - 48 [in English].
14. Pofes-Vernis T., Robat D. Modern developments in metallurgy and technologies of steel for automotive industry, Moskva, 2004, pp.173 – 180 [in English].
15. Gavrilin I.V., Metallurgiya mashinostroeniya, 2007, No 6, pp. 9 – 11 [in Russian].
16. Gavrilin I.V. Metallurgiya mashinostroeniya, 2009, No 5, pp. 30 – 33 [in Russian].
17. Baum B.A., Hasin G.A., Tyagunov G.V. Zhidkaya stal (Liquid steel), Moskva: Metallurgiya, 1984, 208 p. [in Russian].
18. Skrebcov A. M., Processy litya, 2002, No 4, pp. 8 – 14 [in Russian].
19. Frenkel Ya.I. Vvedenie v teoriyu metallov (Introduction to metal theory),  Leningrad: Nauka, 1972, 424 p. [in Russian].
20. Ershov G.S., Chernyakov V.A. Stroenie i svojstvo zhidkih i tverdyh metallov (Structure and property of liquid and solid metals), Moskva: Metallurgiya, 1978, 248 p. [in Russian].
21. Filipov E.S. Stroenie, fizika i himiya metallurgicheskih rasplavov (Structure, physics and chemistry of metallurgical melts), Moskva: Metallurgiya, 1995, 304 p. [in Russian].
22. Baum B.A., Tyagunov G.V., Baryshev E.E., Cepelev V.S.  Fundamentalnye issledovaniya fiziko-himii metallurgicheskih rasplavov (Fundamental studies of the physics and chemistry of metallurgical melts), Moskva: IKC Akademkniga, 2002, pp. 214 – 228 [in Russian].
23. Skrebcov A.M., Stal, 2010, No 10, pp. 14 – 19 [in Russian].
24. Gavrilin I.V. Plavlenie i kristallizaciya metallov i splavov (Melting and crystallization of metals and alloys), Vladimir: Vl. TU, 2000, 255 p. [in Russian].
25. Kondratiuk S.Ie., Stoianova O.M., Shcheretskyi O.A., Pliakhtur O.O., Metaloznavstvo ta obrobka metaliv, 2012, No 2, pp. 3 – 10 [in Ukraine].
26. Koul G.S., Bolling G.F. In: «Sverhmelkoe zerno v metalah» (Very fine grains in metals) Moskva: Metallurgiya, 1973, pp. 41 – 82 [in Russian].
27. Gorobchenko S.L., Litejnoe proizvodstvo, 1991, No 5, pp. 6 – 8 [in Russian].
28. Bychkov Yu.B., Kisunko V.Z., Gudkevich V.M., Izvestiya vuzov. Cvetnye metally, 1979, No 2, pp. 128 – 130 [in Russian].
29. Kotlyarskij F.M., Borisov G.P., Duka V.M., Processy litya, 2012, No 3, pp. 42 – 52 [in Russian].
30. Petruhin N.V., Cherkasova E.R., Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 1993, No 1, pp. 10 – 19 [in Russian].
31. Glazov V.M., Vigdorovich V.N. Mikrotverdost metallov i poluprovodnikov (Microhardness of metals and semiconductors), Moskva: Metallurgiya, 1962, 244 p. [in Russian].

32. Kotlyarskij F.M. Formirovanie otlivok iz alyuminievyh splavov (Forming castings from aluminum alloys), Kiev: Naukova dumka, 1990, 216 p. [in Russian].
33. Danilov V.I. Stroenie i kristallizaciya zhidkostej (Structure and crystallization of liquids), Kiev: ANUSSR, 1956, 566 p. [in Russian].
34. Vertman A.A., Samarin A.M. Svojstva rasplavov zheleza (Properties of iron melts), Moskva: Nauka, 1969. – 280 p. [in Russian].
35. Belashchenko D.K., Spektor E.Z. In: «Teoriya metallurgicheskih processov» (Theory of metallurgical processes). – Moskva: VINITI, 1973, pp 5 – 55 [in Russian].
36. Romanova A.V. In: «Metallofizika» (Metal physics), Vol. 37, Kiev: Naukova dumka, 1971, pp 3 – 14 [in Russian].
37. Geld P.V., Baum B.A., Tyagunov G.V. In: «Svojstva rasplavlennyh metallov» (Properties of molten metals), Moskva: Nauka, 1974, pp. 7 – 10 [in Russian].
38. Zolotarevskij V.S., Novikov I.I., FMM, 1964, Vol. 18, No 6, pp. 862 – 868 [in Russian].
39. Bestuzhev N.I., Bestuzhev A.N., Lite i metallurgiya, 2005, No 3, pp. 37 – 42. [in Russian].
40. Flemings M., Shiohara V., Mat. Scien. Eng., 1984, No 65, pp. 157 [in English].

https://doi.org/10.1016/0025-5416(84)90209-X
41. Tyagunov G.V., Kushnir I.N., Baum B.A., Problemy stalnogo slitka, 1974, No 5, pp. 128 [in Russian].