• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Particularity of formation the cast structure of multicomponent niobium alloys Nb – Ti – Al

Metalozn. obrobka met., 2018, Tom 87, No 3, сс. 56-61
https://doi.org/10.15407/mom2018.03.056

T. L. Kuznetsova, Candidate of Technical Science (Ph.D.)
М. P. Brodnikovsky, Candidate of Physics and Mathematics (Ph.D.),
О. A. Rokуtska
N. O. Krapivka, Candidate of  Physics and Mathematics (Ph.D.),

I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, NAS of Ukraine, Kyiv

UDC 669.018.4.29:620.17/18
Download: PDF

Summary

The features of formation the dendritic heterogeneous cast structure of perspective multicomponent niobium alloys, including highly entropic alloys, which are due to physicochemical i thermophysical characteristics of alloys, are investigated. The preconditionthe necessity and ways for active intervention in the crystallization process for obtaining homogeneous defectless castings are established.

References

1. Brodnikovsky N.P./ O povyshenii tekhnologichnosti vysokoentropiynykh splavov naosnove niobiya // Brodnikovsky N.P, Kuznetsova T.L., Krapivka N.O. // IX Mizhnarodna konferentsíya «Materialy i pokrytiya v ekstremal’nykh usloviyakh: issledovaniya, primeneniye, ekologicheski chistyye tekhnologii proizvodstva i utilizatsii izdeliy», 2016, Kyiv – p. 85.

2. Larikov L.N., YurchenkoY.F. Teplovyye svoystva metallov i splavov. Spravochnik / L.N.Larikov. – Kiev: Naukova Dumka, 1985. – 440 p.

3. Rakitsky A.N./ zmel’cheniye struktury otlivok iz splavov khroma v protsesse kristallizatsii za schet nizko- i vysokochastotnykh kolebaniy / A.N. Rakitsky, T.L.Kuznetsova, I.L.Yakimenko, V.S.Kravchenko // Protsessy littya. – 2003. – No 2. – pp. 81 – 86.