• Українська
 • English
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Structure of metallic melts and its relation with the solid state

Metalozn. obrobka met., 2016, Tom 78, No 2, cc.17-29
doi.org

A. G. Prigunova, Doctor of Technical Science
S. S. Petrov*, Candidate of Technical Science (Ph.D.)

Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of NAS of Ukraine, Kyiv
* National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

UDC 669-154:539.53
Download: PDF

Summary

Modern ideas about the structure of metallic melts, with the structure of crystalline body are considered. From the experimental data time of existence of clusters in a liquid phase depending on a temperature and size of clusters. Reasonably reason of hysteresis of properties, metallurgical and structural heredity from the point of view of the structural rearrangements in metallic melts, caused by the transients relaxation to the equilibrium state.

References

 1. Danilov V.I. Stroyeniye i kristallizatsiya zhidkostey, Moskva: Vysshaya shkola, 1971, 256 p. [in Russian].
 2. Yershov G.S., V.A.Chernyakov. Stroyeniye i svoystva zhidkikh i tvordykh metallov, Moskva: Metallurgiya, 1978, 248 p. [in Russian].
 3. Taran Yu.N., Mazur V.I. Struktura evtekticheskikh splavov, Moskva: Metallurgiya, 1978, 312 p. [in Russian].
 4. Baum B.A. Metallicheskiye zhidkosti, Moskva: Nauka, 1978, 120 p. [in Russian].
 5. Baum B.A., Khasin G.A., Tyagunov G.V. Zhidkaya stal, Moskva: Metallurgiya, 1984, 208 p. [in Russian].
 6. Nikitin V.I., Tsvetnyye metally, 1999, No 9, pp. 105 – 108 [in Russian].
 7. Kondratyuk S.Ye. Strukturoutvorennya, spadkovist i vlastyvosti lytoyi stali, Kyiv: Nauk. dumka, 2010, 176 p. [in Ukrainian].
 8. Vatolin N.A., Pastukhov E.A. Difraktsionnyye issledovaniya stroyeniya vysokotempe raturnykh rasplavov, Moskva: Nauka, 1980, 190 p. [in Russian].
 9. Skryshevskiy A.F. Strukturnyy analiz zhidkostey, Moskva: Vysshaya shkola, 1971, 256 p. [in Russian].
 10. Dahlborg U., Kramer M.J., Besser M., J. Non-Cryst. Solids, 2013, No 361, pp. 63 – 69 [in English].
 11. Polukhin V.A., Ukhov V.F., Dzugutov M.M. Kompyuternoye modelirovaniye dinamiki i struktury zhidkikh metallov, Moskva: Nauka, 1981, 323 p. [in Russian].
 12. Fisher I.Z. Statisticheskaya teoriya zhidkostey, Moskva: Fizmatgiz, 1961, 192 p. [in Russian].
 13. Ross R.G., Phil. Mag., 1970, Vol. 22, No 177, pp. 573 – 582 [in English].
 14. Frenkel Ya.I. Kineticheskaya teoriya zhidkostey, Leningrad: Nauka, 1975, 592 p. [in Russian].
 15. Prins J.A., Physica, 1936, No 3, pp. 147 – 153 [in English].
 16. Dutchak Ya.I., Ukr. fiz. Zhurnal, 1960, Vol. 5, No 1, pp. 94 – 97 [in Russian].
 17. Tsvetkov V.P. Izv. vuzov. Fizika, 1960, No 1, pp. 145 – 148 [in Russian].
 18. Stewart G.W., Phys. Rev., 1931, Vol. 37, No 1, pp. 9 – 21 [in English].
 19. Benz C.A., Stewart G.W., Phys. Rev., 1934, No 46, pp. 703 – 708 [in English].
 20. Romanova A.V. Osobennosti struktury blizhnego poryadka metallicheskikh rasplavov i svyazikh s kristallicheskoy strukturoy. Avtoref. dis. ... dokt. fiz.- mat. Nauk, Kiyev: Institut metallofiziki AN USSR, 1978, 46 p. [in Russian].
 21. Bernal J.D., Proc. Rog. Soc., 1964 [A], No 280, pp. 299 – 322 [in English].
 22. Egriny H., Marchi R.P., J. Chem. Eduction,1963, No 40, pp. 12 – 15 [in English].
 23. Arkharov V.I., Novokhatskiy I.A., DAN SSSR, 1969, Vol. 185, No 5, pp. 1069 – 1071 [in Russian].
 24. Ladyanov V.I. Strukturnyye prevrashcheniya v metallicheskikh rasplavakh i ikh proyavleniye pri zatverdevanii i kristallizatsii bystrozakalennykh splavov. Avtoref. dis. ... dokt. fiz.-mat. nauk, Chelyabinsk, 2004, 44 p.
 25. Gavrilin I.V. Metallurgiya mashinostroyeniya, 2002, No 4 (7), pp. 10 – 16. [in Russian].
 26. Son L.D., Popel P.S., Sidorov V.Ye. Liteyshchik Rossii, 2002, № 2, pp. 14 – 16 [in Russian].
 27. Glazov V.M., Vertman A.A. Stroyeniye i svoystva zhidkikh metallov, Moskva: AN SSSR, 1960, pp. 124 – 137 [in Russian].
 28. Yesin O.A., Sryvalin I.T., Izv. AN SSSR. OTN. Metallurgiya i toplivo, 1960, No 6, pp. 116 – 118 [in Russian].