• Українська
  • English
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

N - Ti - Al coatings on steels and hard alloys

Metalozn. obrobka met., 2016, Tom 78, No 2, cc.11-16
doi.org

V. G. Khizhnyak, Doctor of Technical Science, Professor
G. Yu. Kalashnikov
N. S. Lazarev

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

UDC 621.785
Download: PDF

Summary

The influence of nitriding followed Ti - Al coatings on steels 12X18H10T, ШХ15, У10A, 9ХС, 40Х13, carbide ВК6, ВК8 to the chemical composition, structure, microhardness, abrasive wear resistance, is considered. It is established that at the saturation conditions on the surface of the investigated alloys multiphase coating comprising a barrier layer of TiN is formed. TiN barrier layer properties are as inhibitior of diffusion processes in Ti - Al coatings on steels and products. The maximum microhardness is found for layers of ТіС – 29,6 - 37,6 GPa, TiN – 21,1 - 26,0 GPa. Microhardness of layers of compounds Fe2Ti, AlCoTi2 is 8,2 - 11,1 GPa. Resistance steel, carbide coated increased from the original in 1,6 - 7,0 times.

References

  1. Voroshnin L.G., Mendeleyeva O.L., Smetkin V.A. Teoriya i tekhnologiya khimiko-termicheskoy obrabotki, Moskva: Novoye znaniye, 2010, 304 p. [in Russian].
  2. Borisenok T.V., Vasilyev L.A., Voroshnin L.G. Khimiko-termicheskaya obrabotka metallov i splavov. Sprav, Moskva: Metallurgiya, 1981, 424 p. [in Russian].
  3. Khizhnyak V.G., Arshuk M.V.,  Izv. Vuzov. Chern. Metallurgiya, 2011, No 5, pp. 68 – 69 [in Russian].
  4. Fox-Rabinovich G.S., Wilkinson D.S., Veldhuis S.C., Intermetallics, 2006, No 14, pp. 189 – 197 [in English].
  5. Kharchenko N.A., Khyzhnyak V.H., Sihova V.I. Ultradyspersni karbonitrydni pokryttya na stalyakh i tverdykh splavakh, Sumy: SOTPO, 112 p. [in Ukrainian].
  6. Fedoseyev D.V., Chuzhko R.K., Grivtsov A.G. Geterogennaya kristallizatsiya iz gazovoy fazy. Voprosy kinetiki i chislennoye modelirovaniye, Moskva: Nauka,1978, 100 p. [in Russian].