• Українська
 • English
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Magnesium alloys with higher levels of properties for implants in medicine

Metalozn. obrobka met., 2016, Tom 78, No 2, cc.3-10
doi.org

V. A. Shalomeev, Doctor of Technical Science, Professor
E. I. Tsivirko, Doctor of Technical Science, Professor
M. D. Aikin

Zaporozhye National Technical University, Zaporizhia

UDC 669.721.5
Download: PDF

Summary

In this work it was given theoretical analysis and justified choice of main alloying elements for the development of new magnesium alloys with a high level of properties for implants. It was shown the influence of the chemical composition and the structural components of the alloy on the mechanical properties of the metal.

References

 1. Chemeris A.Y., Chernyy V.N., Shalomeyev V.A., Travma, 2011, Vol. 12, No 3, pp. 144 – 147 [in Russian].
 2. Rourke D. J., Proc. Intern. Magnesium Conf. in conjuction with METER 2000: Magnesium New Business Opportunies. Brescia, 2000, pp. 14 – 23 [in English].
 3. Son K.E., Kang M.CH., Kim K.X., Liteyn. pr-vo, 2006, No 1, pp. 8 – 10 [in Russian].
 4. Diringa X., Mayyer P., Fekhner D., Liteyn. pr-vo, 2006, No 1, pp. 4 – 7 [in Russian].
 5. Kornilov I.I. Fiziko-khimicheskiye osnovy zharoprochnosti splavov,  Moskva: AN SSSR, 1961, 385 p. [in Russian].
 6. Osipov K.A. Voprosy teorii zharoprochnosti metallov i splavov, Moskva: AN SSSR, 1960, 349 p.
 7. Yum-Rozeri A., Reynor V. Struktura metallov i splavov, Moskva: Metallurgizdat, 1959, 299 p. [in Russian].
 8. Darken L.S., Gurri R.V. Fizicheskaya khimiya metallov, Moskva: Metallurgizdat, 1960, 216 p. [in Russian].
 9. Gshneyder K.A. Splavy redkozemelnykh metallov, Moskva: Mir, 1965, 287 p. [in Russian].
 10. Goronovskiy I.T, Nazarenko Yu.P., Nekryach Ye.F. Kratkiy spravochnik po khimii, Kiyev: Nauk. dumka, 1987, 259 p. [in Russian].
 11. Patent Ukrayina39357, MPK S22S 23/00. Lyvarnyy splav na osnovi mahniyu z pidvyshchenoyu ridynotekuchistyu / Shalomyeyev V.A., Tsyvirko E.I., Lukinov V.V., Lysenko N.O. Zayavytelʹ y patentoobladatel Zaporozhskyy natsyonalʹnyy tekhnycheskyy universytet. Zayavl. 28.08.08, opubl. 25.02.09. Byul. № 4.
 12. Patent  Ukrayna39358, MPK S22S 23/00. Lyvarnyy splav na osnovi mahniyu / Shalomyeyev V.A., Tsyvirko E.I., Lukinov V.V., Lysenko N.O., Parkhomenko A.V. Zayavitel i patentoobladatel Zaporozhskiy natsionalnyy tekhnicheskiy uníversitet. Zayavl. 28.08.08, opubl. 25.02.09. Byul. № 4. [in Ukrainian].