• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Heat resistance of cast nickel-based alloy with vanadium carbide

Metalozn. obrobka met., 2016, Tom 77, No 1, cc.44-49
doi.org

G. P. Dmitrieva, Candidate of Technical Science (Ph.D.)
T. S. Cherepova, Candidate of Technical Science (Ph.D.)
M. S. Nizameev

G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

UDC 620. 669.24
Download: PDF

Summary

The results of the research on ability of the casting wear-resistant nickel-based alloy, hardened with vanadium carbide of eutectic origin, to resist on oxidation in ambient air at a temperature of 1100 °C. It is shown that the investigated alloys is inferior in properties to serial wear-resistant and heat-resistant cobalt-based alloy with a niobium carbide, but far superior to cobalt-based alloy with complicated niobium - titanium carbide and can be recommended for application as a wear-resistant and heat-resistant material to protect against wear of the contacting surfaces of rotor blades of GTE.

References

 1. Peychev G.I., Zamkovoy V.Ye, Akhrameyev N.V., Tekhnologicheskiye sistemy, 2000, No 2, pp. 5 – 15 [in Russian].
 2. Dmitriyeva G.P., Cherepova T.S., Kosorukova T.A., Metallofizika i noveyshiye tekhnologii, 2015, Vol. 37, No 7, pp. 873 – 982 [in Russian].
 3. Cherepova T.S., Dmytriyeva H.P., Nosenko A.V., Nauka ta inovatsiyi, 2014, Vol. 1, No 4, pp. 22 – 31[in Ukrainian].
 4. Dmitriyeva G.P., Cherepova T.S., Metallofizika i noveyshiye tekhnologii, 2013, Vol. 35, No 10, pp. 1383 – 1390 [in Russian].
 5. Patent Ukrayiny na vynakhid №102213, MPK S22S 19/05. Lyvarnyy splav na osnovi nikelyu, Dmytriyeva H.P., Cherepova T.S. Instytut metalofizyky im. H. V. Kurdyumova NAN Ukrayiny. Zareyestrovano 10.06.2013[in Ukrainian].
 6. Shurin A.K., Dmitriyeva G.P. Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya issledovaniy kvazibinarnykh i kvazitroynykh splavov zheleza, kobal'ta i nikelya s karbidami (obzor) // Sb. Diagrammy sostoyaniya karbid- i nitridsoderzhashchikh sistem, Kiyev: IPM AN USSR, 1981, pp. 28 – 32 [in Russian].
 7. Shurin A.K.. Dmitriyeva G.P., Razumova N.A., Poroshk. Metalurgiya, 1987, No 8, pp. 67 – 89 [in Russian].
 8. Dmytriyeva H.P., Cherepova T.S., Metaloznavstvo ta obrobka metaliv, 2014, No 3, pp. 34 – 38[in Ukrainian].
 9. Korroziya. Spravochnik pod red. L.L. Shrayyera, Moskva: Metallurgiya, 1981, 632 p. [in Russian].